Regulamin

Regulamin sklepu internetowego B2B www.b2b.targroch.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów spożywczych za
  pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B b2b.targroch.pl
 2. Sklep internetowy B2B www.b2b.targroch.pl jest prowadzony przez "TAR-GROCH-FIL" T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007379, posiadającą NIP: 8691001531, numer statystyczny REGON: 850032387.
 3. Dane kontaktowe Administratora - Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, e-mail: biuro@targroch.pl, telefon: (14) 663-61-04.


II. Definicje


III. Ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  • Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 10,
  • Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
  • Google Chrome w wersji nie starszej niż 43,
  •  Opera w wersji nie starszej niż 37,
  • inne kompatybilne z powyższymi.
 1. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji w serwisie, co następuje poprzez wypełnienie w systemie formularza rejestracyjnego na stronie www.b2b.targroch.pl.
 2. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  • nazwę przedsiębiorcy
  • adres przedsiębiorcy
  • numer identyfikacji podatkowej NIP przedsiębiorcy
  • telefon
  • adres e-mail (stanowiący login do sklepu)
  • hasło
  • dane (imię i nazwisko) osoby kontaktowej
 1. W przypadku niepodania w formularzu koniecznych danych bądź ich niezgodności z danymi rejestrowymi przedsiębiorcy Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 2. Po weryfikacji danych rejestracyjnych przez Administratora, nastąpi aktywacja konta.
 3. Targroch zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 4. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Targroch szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 5. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania blokady konta Kontrahenta, gdy konto jest nieużytkowane, przez co należy rozumieć brak zamówień ze strony zarejstrowanego Kontrahenta.
 8. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 9 i 10, Kontrahent zostanie poinformowany przez Administratora o groźbie zablokowania konta i o terminie do podjęcia działań umożliwiających uniknięcie blokady. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu konto zostanie zablokowane.
 9. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta ww. warunków.

IV. Towary i ceny

 1. Witryna Sklepu przedstawia listę produktów wraz z precyzującymi je opisami odnoszącymi się do rodzaju produktu i jego ilości bądź wagi. Lista produktów nie uwzględnia towarów, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań i zleceń Kontrahenta dokonywanych poza platformą sprzedażową.
 2. Podane ceny towarów są cenami netto. W opisie produktu znajduje się oznaczenie stawki od towarów i usług VAT, który doliczany jest do wartości zamówienia w podsumowaniu transakcji (w koszyku).
 3. Wskazana na liście produktów cena nie zawiera kosztu ich dostawy i jest ceną hurtową produktów.
 4. Targroch zastrzega możliwość zmiany jednostkowej ceny produktu, jako ceny hurtowej ustalonej dla minimum logistycznego.
 5. Zmiana ceny jednostkowej może dotyczyć obniżenia ceny wskutek udzielonego rabatu za zakup większej ilości produktów w jednym zamówieniu albo podwyższenia ceny przy niespełnieniu minimum logistycznego, o czym mowa na stronie Sklepu w zakładce „Koszty Transportu” pod adresem: http://b2b.targroch.pl/dostawa_2.
 6. W przypadku zmiany ceny jednostkowej, stosowna informacja zostanie wyświetlona w podsumowaniu zamówienia.
 7. Oferowane do sprzedaży produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Targroch zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
 9. Targroch nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

V. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Kontrahent składa Zamówienie elektroniczne poprzez przesłanie do Administratora zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Formularz zamówienia uzupełniany jest automatycznie danymi wskazanymi w formularzu rejestracyjnym. Dane realizacji zamówienia poza danymi określającymi Kontrahenta mogą być edytowane w formularzu zamówienia.
 6. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Administrator nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi Kontrahent.
 7. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia. Otrzymane przez Administratora Zamówienie jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do weryfikacji.
 8. Po zweryfikowaniu zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie zweryfikowania i przyjęcia Zamówienia albo odrzucenia Zamówienia.
 9. Potwierdzenia wysyłane są przez Administratora z adresu platforma@targroch.pl na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym Kontrahenta.
 10. Zamówienia potwierdzone do realizacji są realizowane po potwierdzeniu wpływu zapłaty za zamówienie i koszty dostawy.
 11. Z momentem potwierdzenia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

VI. Dostawa i odbiór

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia i jest dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawy realizowane są przez przewoźnika wskazanego w podsumowaniu Zamówienia.
 3. Realizacja dostawy następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym potwierdzono zamówienie poprzez platformę sprzedażową. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od stanu zamówionych towarów posiadanych przez Targroch.
 4. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, są one wyodrębnione na fakturze VAT w osobnej pozycji.
 5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty Transportu” pod adresem: http://b2b.targroch.pl/dostawa_2
 6. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za towar kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
 7. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika dokonany na liście przewozowym przewoźnika.
 8. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ Targroch oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.
 9. W przypadku niezgodności Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

 VII. Płatności

 1. Płatności są realizowane w drodze przedpłaty lub w indywidualnie ustalonym z Kontahentem terminie liczonym od dnia doręczenia mu  Faktury VAT.
 2. Płatności realizowane są w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Targroch wskazany w Fakturze VAT podsumowującej zamówienie i koszty dostawy.
 3. Targroch wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione towary. Źródłem danych
  Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczący miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, przekazane przez Kontrahenta podczas procesu rejestracji.
 4. Faktury VAT wysyłane są razem z potwierdzeniem zamówienia i dostawą, mogą być również odebrane przez Kontrahenta osobiście lub wysłane e-mailem pod wskazany adres e-mail.
 5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Targroch do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta oraz doręczania ich Kontrahentowi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kontrahenta.

 

VIII. Reklamacje i Gwarancja

 1. Targroch podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. W trakcie korzystania ze Sklepu, Kontrahent zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Loginu lub Hasła.
 3. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, na dane kontaktowe Targroch.
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 6. Targroch nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych towarów powstałe w trakcie transportu.
 7. Kontrahentowi w ramach Rękojmi wynikającej z umowy sprzedaży przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad.
 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Kontrahentowi jedynie w przypadku braku możliwości wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad.

 

IX. Polityka coockies i ochrona danych osobowych.

 1. Operatorem Serwisu b2b.targroch.pl jest "TAR-GROCH-FIL" T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007379, posiadającą NIP: 8691001531, numer statystyczny REGON: 850032387
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora.
 3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 5. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zamówienia towaru ze Sklepu www.b2b.targroch.pl i kontaktu handlowego.
 8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 9. Serwis korzysta z plików cookies.
 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i serwis gogle, z którego usługami sklep internetowy jest zintegrowany.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 18. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 19. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 20. Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu zbierane są dane Kontrahentów. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Kontrahenta. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji transakcji handlowej pomiędzy Sklepem, a Kontrahentem.
 21. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych i Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 22. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania po złożeniu odpowiedniego oświadczenia zaadresowanego do Administratora.
 23. Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest całkowicie dobrowolne.

 X. Ochrona tajemnicy handlowej

 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Targroch, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować Targroch o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 3. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku Targroch ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07-02-2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie
 4. Targroch zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.
 5. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Targroch nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Targroch.