Regulamin sklepu internetowego B2B www.b2b.targroch.pl


I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów spożywczych za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B www.b2b.targroch.pl

 2. Sklep internetowy B2B www.b2b.targroch.pl jest prowadzony przez "TAR-GROCH-FIL" T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007379, posiadającą NIP: 8691001531, numer statystyczny REGON: 850032387.

 3. Dane kontaktowe Administratora:

  Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn
  e-mail: biuro@targroch.pl
  telefon: (14) 663-61-04


II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie terminy należy rozumieć w następujący sposób:


III. Ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

  o     Mozilla Firefox w wersji 35.0 i wyższej
  o     Edge w wersji 86.0.622.68 i wyższej,
  o     Opera w wersji 27.0 i wyższej,
  o     Google Chrome w wersji 40.0 i wyższej,
  o     Safari w wersji 8.1 i wyższej,
  o     Opera Mini w wersji 8.0 i wyższej,
  o     Android Browser w wersji 37.0 i wyższej,
  o     Chrome for Android w wersji 40.0 i wyższej.
  o     inne kompatybilne z powyższymi.

 2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji w serwisie, co następuje poprzez wypełnienie w systemie formularza rejestracyjnego na stronie www.b2b.targroch.pl.

 3. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
  o     nazwę przedsiębiorcy
  o     adres przedsiębiorcy
  o     numer identyfikacji podatkowej NIP przedsiębiorcy
  o     telefon
  o     adres e-mail (stanowiący login do sklepu)
  o     hasło

 4. Dane (imię i nazwisko) osoby kontaktowej  W przypadku niepodania w formularzu koniecznych danych bądź ich niezgodności z danymi rejestrowymi przedsiębiorcy Użytkownik zostanie poproszony o ich uzupełnienie.

 5. Po weryfikacji danych rejestracyjnych przez Administratora, nastąpi aktywacja konta.

 6. Targroch zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.

 7. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom. W przypadku udostępnienia loginu i hasło podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Targroch szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

 8. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który nie przestrzega Regulaminu.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania blokady konta Kontrahenta, gdy konto jest nieużytkowane, przez co należy rozumieć brak zamówień ze strony zarejestrowanego Kontrahenta przez okres 1 roku.

 11. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zwróci się do Administratora z wnioskiem o przywrócenie dostępu. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do Administratora, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta ww. warunków. Adresem właściwym do dokonania zgłoszenia jest adres email: biuro@targroch.pl lub platforma@targroch.pl 


IV. Towary i ceny

 1. Witryna Sklepu przedstawia listę produktów wraz z precyzującymi je opisami odnoszącymi się do rodzaju produktu i jego ilości bądź wagi. Lista produktów nie uwzględnia towarów, które są przygotowywane na podstawie indywidualnych wymagań i zleceń Kontrahenta dokonywanych poza platformą sprzedażową.

 2. Podane ceny towarów są cenami netto. W opisie produktu znajduje się oznaczenie stawki od towarów i usług VAT, który doliczany jest do wartości zamówienia w podsumowaniu transakcji (w koszyku).

 3. Wskazana na liście produktów cena nie zawiera kosztu ich dostawy i jest ceną hurtową produktów.

 4. Targroch zastrzega możliwość zmiany jednostkowej ceny produktu, jako ceny hurtowej ustalonej dla minimum logistycznego.

 5.  Minimum logistyczne:
  - zamówienie na kwotę minimum 300 zł netto,
  - zamówienie na minimum 20 kg towaru.

 6. Zmiana ceny jednostkowej może dotyczyć obniżenia ceny wskutek udzielonego rabatu za zakup większej ilości produktów w jednym zamówieniu.

 7. Oferowane do sprzedaży produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 8. Targroch zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

 9. Targroch nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.


V. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.

 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

 3. Zamówienia mogą być przyjmowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Kontrahent składa Zamówienie elektroniczne poprzez przesłanie do Administratora zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.

 5. Formularz zamówienia uzupełniany jest automatycznie danymi wskazanymi w formularzu rejestracyjnym. Dane realizacji zamówienia poza danymi określającymi Kontrahenta mogą być edytowane w formularzu zamówienia.

 6. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Administrator nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi Kontrahent.

 7. Na koszty opisane w pkt. 6 składają się między innymi koszty: opłaty za odbiór zwróconego Zamówienia oraz ponownej wysyłki Zamówienia.

 8. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia. Otrzymane przez Administratora Zamówienie jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do weryfikacji.

 9. Po zweryfikowaniu zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie zweryfikowania i przyjęcia Zamówienia albo odrzucenia Zamówienia albo propozycję jego modyfikacji. W przypadku nieuregulowanych zaległości w płatnościach Administrator może wstrzymać realizację Zamówienia do momentu uregulowania zaległości. Administrator poinformuje o tym Kontrahenta.

 10. Potwierdzenia wysyłane są przez Administratora z adresu biuro@targroch.pl lub/i platforma@targroch.pl na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym Kontrahenta.

 11. Zamówienia potwierdzone do realizacji są realizowane po potwierdzeniu wpływu zapłaty za zamówienie i koszty dostawy lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 12. Z momentem potwierdzenia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży, z zastrzeżeniem, że płatność powinna zostać dokonana po otrzymaniu Faktury Vat lub Faktury Pro Forma. Zamówienie nie jest dokumentem wiążącym. Płatności należy dokonywać na podstawie dokumentu sprzedaży.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo automatycznego anulowania zamówienia w przypadku braku jego opłacenia przez 5 dni roboczych liczonych od dnia jego złożenia.

 14. Dokumentami potwierdzającymi sprzedaż są: Faktura, Faktura proforma lub Paragon za Zamówienie.

 15. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień o statusie zamówienia na wskazany przez Kontrahenta nr telefonu (SMS) i adres e-mail.


V. Dostawa i odbiór

 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia i jest dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa może być zrealizowana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej po dokonaniu indywidualnej wyceny wysyłki towaru oraz akceptacji kosztów wysyłki przez Kontrahenta.

 3. Dostawy realizowane są przez przewoźnika wybranego przez Kontrahenta, który wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia.

 4. Realizacja dostawy następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym potwierdzono zamówienie poprzez platformę sprzedażową. Termin ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od ilości zamówień w trakcie realizacji lub stanu zamówionych towarów posiadanych przez Targroch.

 5. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, są one wyodrębnione na fakturze VAT w osobnej pozycji, poza sytuacją, kiedy dostawa jest darmowa (punkt 12).

 6. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i logistyka” pod adresem: https://b2b.targroch.pl/index.php?route=information/information&information_id=6 

 7. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za towar kurierowi w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

 8. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika dokonany na liście przewozowym przewoźnika.

 9. Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z otrzymaną Fakturą oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania w momencie odbioru dostawy.

 10. W przypadku niezgodności/ widocznych uszkodzeń Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół reklamacyjny, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

 11. Kontrahent zobowiązany jest do zbadania stanu przesyłki w momencie jej dostawy przez przewoźnika oraz odmówić odbioru przesyłki lub zwrócić do przewoźnika z reklamacją w sytuacji widocznych uszkodzeń mogących wpływać na zawartość przesyłki. Administrator nie przyjmuje i nie rozpatruje zgłoszeń dotyczących uszkodzeń przesyłki zamówienia powstałych w transporcie. W sytuacji odmowy odbioru lub zwrotu przesyłki Kontrahent jest zobowiązany poinformować o tym Administratora poprzez wiadomość email na adres biuro@targroch.pl.

 12. Dostawa jest dla Kontrahenta darmowa:

  a) w przypadku wysyłki Zamówienia na palecie (półpaleta/paleta euro/ paleta duża) o wartości równej lub wyższej od kwoty 5.000,00 zł netto, - w całości,

  b) w przypadku wysyłki Zamówienia w paczkach (kurierem DPD) o wartości równej lub wyższej od kwoty 5.000,00 zł netto koszt przesyłki jest pomniejszany o 92 zł netto.

  Koszty transportu są pomijane lub pomniejszane automatycznie po przekroczeniu limitu kwotowego.


VII. Płatności

 1. Płatności są realizowane w drodze przedpłaty lub przez serwis Przelewy24.pl lub płatność przy odbiorze zamówienia kurierowi lub w indywidualnie ustalonym z Kontrahentem terminie liczonym od dnia doręczenia mu Faktury VAT.

 2. Płatności realizowane są na podstawie Faktury VAT lub Faktury Pro Forma lub Paragonu w zależności od wyboru metody płatności oraz sposobu wyboru dostawy. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Targroch właściwy numer rachunku bankowego znajduje się na Fakturze lub Paragonie.

 3. Targroch wystawia Kontrahentom faktury VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, przekazane przez Kontrahenta podczas procesu rejestracji lub składania Zamówienia.

 4. Faktury VAT wysyłane są drogą elektroniczną lub drogą elektroniczną i w formie papierowej wraz z wysyłką zamówienia w zależności od wybranej przez Kontrahenta formy dostarczenia dokumentu sprzedaży.

 5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Targroch do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta oraz doręczania ich Kontrahentowi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kontrahenta.


VIII. Reklamacje i Gwarancja

 1. Targroch podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

 2. W trakcie korzystania ze Sklepu, Kontrahent zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła i Login oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Loginu lub Hasła.

 3. Reklamacja może być złożona poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie platformy sprzedażowej (zakładka "Historia zamówień" --> "Zobacz zamówienie" --> "Reklamacja")  lub za pośrednictwem e-mail na adres biuro@targroch.pl lub listownie na adres TARGROCH Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn z dopiskiem reklamacja.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  a) Numer zamówienia/ faktury lub paragonu, którego dotyczy zgłoszenie
  b) Nazwę towaru, ilość, gramaturę reklamowanego towaru
  c) Zdjęcie dokumentujące wadę (uszkodzenie/ zanieczyszczenie itp.)
  d) Opis niezgodności

 5. Reklamację z tytułu wad produktów sprzedanych za pośrednictwem platformy sprzedażowej należy zgłaszać niezwłocznie w terminie do 7 dni od odbioru produktów.

 6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji.

 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.

 8. Targroch nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych towarów powstałe w trakcie transportu.

 9. Kontrahentowi w ramach Rękojmi wynikającej z umowy sprzedaży przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad.

  a) W przypadku roszczenia o wymianę towaru konieczne jest umożliwienie odbioru wadliwego towaru na życzenie Targroch.

  b) Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Kontrahentowi jedynie w przypadku braku możliwości wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad.


IX. Polityka prywatności i cookies

 1. Dane osobowe Kontrahentów są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności https://b2b.targroch.pl/index.php?route=information/information&information_id=3 serwisu www.b2b.targorch.pl

 2. Serwis www.b2b.targroch.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym może działać lepiej - więcej o tym w Polityce Prywatności (https://b2b.targroch.pl/index.php?route=information/information&information_id=3). Wyłączenie tego mechanizmu jest możliwe w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci urządzenia Kontrahenta i oznacza zgodę na wykorzystanie informacji o cookies.


X. Ochrona tajemnicy handlowej

 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Targroch, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować Targroch o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.

 3. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku Targroch ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.


XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2022 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie

 4. Targroch zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.

 5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku:

  - zmiany danych Administratora, (np.: nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych),

  - potrzeby usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,

  - konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Administratora,

  - zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, w tym wprowadzenia nowych usług, rozbudowy lub zmiany funkcjonalności,

  - zmiany warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora,

  - poprawy obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom.

 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

 7. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Targroch nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

 8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Targroch.