Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, których dane zostały zebrane w procesie rejestracji Kontrahenta lub przy realizacji sprzedaży zamówionego za pośrednictwem platformy sprzedażowej www.b2b.targroch.pl towaru.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TAR-GROCH-FIL T. Krakowski, M. Kijowski, E. Drożdż, J. Drożdż spółka jawna, Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007379, posiadającą NIP: 8691001531, numer statystyczny REGON: 850032387, adres poczty elektronicznej: biuro@targroch.pl, numer telefonu: (+48) 146636104, zwana dalej „Administratorem”.


II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby umożliwić Pani/Panu nawiązanie z Nami kontaktu oraz:

W celu rejestracji konta i nawiązania przez Panią/Panem kontaktu za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych i kontaktowych na witrynie www.b2b.targroch.pl przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy lub w przypadku istnienia obowiązku prawnego Administratora, którym jest rozliczenie z podatków z tytułu sprzedanych towarów.

W celu realizacji umowy sprzedaży towaru poprzez internetową platformę sprzedażową www.b2b.targroch.pl za pośrednictwem formularza płatności przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy lub w przypadku istnienia obowiązku prawnego Administratora, którym jest rozliczenie z podatków z tytułu sprzedanych towarów.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej bez możliwości zidentyfikowania klientów.


III. Cookies

1.       Administrator na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

2.       Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

3.       Wyłączenie narzędzia Google Analytics może nastąpić poprzez zainstalowanie odpowiedniego narzędzia blokującego do przeglądarki internetowej, znajdującego się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

4.       Pliki cookies mają dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

5.       Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego w przypadku nie wyrażenia zgody na użycie cookies, przy prosimy zmianę ustawień w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

6.       Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.


IV. Prawo wycofania zgody

1.       Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2.       Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres platforma@targroch.pl

3.       Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


V. Wymóg podania danych osobowych

1.       Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie realizacji umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej i korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.b2b.targroch.pl .

2.       Aby nawiązać zrealizować umowę sprzedaży konieczne jest podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adresu e-mail i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.


VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Państwa dane są wprowadzane bezpośrednio do systemu informatycznego, który przetwarza je w sposób zautomatyzowany jedynie w celu realizacji zamówienia i rozliczeń z tytułu płatności za sprzedany Państwu towar.


VII. Odbiorcy danych osobowych

1.       W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom w zakresie:

2.       Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.


VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


IX. Okres przetwarzania danych osobowych

1.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.       Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:


X. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

1.       Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

2.       Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.       Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres platforma@targroch.pl., bądź za pośrednictwem funkcjonalności dostosowanej na stronie internetowej platformy sprzedażowej b2b.targroch.pl.


XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XII. Postanowienia końcowe

1.       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

2.       Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności zostaną opublikowane na niniejszej podstronie.

3.       Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.